Autopůjčovna Praha - ADA.cz

Půjčovna aut, půjčení vozidla, auta na půjčení


English

Podmínky zapůjčení automobilů

Ceny půjčovného

V ceně půjčovného jsou zahrnuty veškeré náklady na opravy, údržbu a provoz vozidla, též na havarijní pojištění na území ČR. V ceně pronájmu je zahrnut i dálniční poplatek – dálniční známka a silniční daň. Spotřebu pohonných hmot si hradí zákazník sám.

Denní sazba

Denní sazbou se rozumí 24 hodin od počátku výpůjčky. Za překročení této doby o více než 30 minut je účtována další denní sazba (pokud není domluveno jinak).

Minimální doba výpůjčky je 1 den (24 hodin).

Minimální věk a řidičský průkaz

Minimální věk vypůjčitele je 21 let. Všichni musí být držiteli řidičského průkazu déle než 2 roky.

Pojištění

Veškerá vozidla jsou havarijně pojištěna jak na území České republiky, tak i v daných zemích Evropy, a to se spoluúčastí uživatele dle typu vypůjčeného vozu.

Zproštění spoluúčasti za škody na vozidle

Vozidla jsou havarijně pojištěna na území České republiky, tak i v zahraničí v daných zemích Evropy se spoluúčastí uživatele, který se této spoluúčasti může zprostit za zvláštní příplatek podle typu vozidla a délky pronájmu.

Havarijní pojištění vozu do zahraničí

Při jízdách mimo území ČR je uživatel povinen předem tento úmysl oznámit půjčovně a uzavřít na odpovídající dobu, za zvláštní příplatek havarijní pojištění vozidla do zahraničí.

Pojištění vozidel se nevztahuje na přepravované věci a zavazadla.

Letištní příplatek

Každá výpůjčka započatá a též i ukončená na letišti podléhá zvláštnímu příplatku.

Platby

Výpůjčka může být hrazena i bezhotovostním platebním stykem (faktura, platební karta : VISA, MASTERCARD, DINNERSCLUB).

Rezervace

Rezervace jsou závazně potvrzovány dle aktuálního ceníku a typu vozu.

Dokumenty půjčovny jsou:

  1. výpůjční list, který obsahuje znění výpůjční smlouvy a vyúčtování půjčovného
  2. ceník půjčovného s jednotlivými sazbami
  3. půjčovní řád

Půjčovna uzavírá s občanem či organizacemi (dále jen uživatel) půjčovní smlouvu (viz půjčovní list) o půjčení - nájmu vozidla od - do.

Půjčovna má právo při závažném nebo opakovaném porušení půjčovních podmínek ze strany uživatele odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit u uživatele náhradu vzniklé škody.

Vozidlo může být půjčeno jen osobě starší 21 let, která prokáže svou totožnost občanským průkazem či jiným dokladem (pas, rodný list apod.) a je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny (starším 2 let).

Organizace předkládá objednávku s uvedením jmen řidičů, kteří budou oprávněni vozidlo používat. Půjčovné - jeho sazby jsou uvedeny v CENÍKU. Úhrada půjčovného se provádí předem při předávání vozidla na základě vyúčtování dle sazebníku. Při prvním dlouhodobém zapůjčení se platí 100 % ceny na měsíc předem.

V případě prodlení úhrady ze strany uživatele se postupuje podle platných právních předpisů s možností soudního vymáhání úhrady.

Pojištění

Každé vozidlo půjčovny je pojištěno pro případ poškození, zničení nebo odcizení vozidla. Rovněž je půjčovnou hrazeno zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla.Výše uvedená pojištění jsou uzavřena v souladu s platnými předpisy a pojistnými podmínkami dané pojišťovny. Náklady na jejich uzavření hradí půjčovna.

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé porušením ustanovení vyhl.č. 99/1998 Sb. (požití alkoholickým nápojů nebo drog řidičem).

Pojištění se rovněž nevztahuje na škody, které vznikly nedodržením podmínek půjčovního řádu nebo nedodržením technických podmínek provozu vozidla stanovených výrobcem.

Při pojistných událostech, při nichž došlo k poškození dalších osob, které mají nárok ze zákonného pojištění, je uživatel povinen tuto pojistnou událost ohlásit bez zbytečného odkladu půjčovně. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih uplatněný pojišťovnou vůči půjčovně vymáhán na uživateli, který tuto povinnost nesplnil.

Pojištění při jízdách do zahraniční a další druhy pojištění nebo připojištění nad rámec pojištění uvedeného výše, hradí uživatel na své náklady a je povinen si je zajistit předem v půjčovně.

Zněním předchozích odstavců není omezeno případné regresní právo pojišťovny vůči uživateli.Půjčovna si vyhrazuje právo požadovat na uživateli náhradu škody, která nebude uhrazena pojišťovnou. Např. v případě vzniklé škody hrazené z havarijního pojištění uhradí v případě zavinění uživatel spoluúčast.

Provoz vozidla v zahraničí

Při použití vozidla pro zahraniční cestu je uživatel povinen tuto skutečnost půjčovně oznámit nejpozději do 5-ti dnů před zahraniční cestou.

Souhlas půjčovny bude vyznačen v půjčovním listu a pro celní orgány bude vystaveno potvrzení půjčovny.

Připojištění z titulu zákonné odpovědnosti za škody a z titulu havarijního pojištění zajistí půjčovna dle přání uživatele na jeho náklady.

V případě poškození, odcizení či havárie vozidla je uživatel povinen postupovat obdobně jako na území ČR a kontaktovat nejprve naší půjčovnu a dále policii v dané zemi, tak aby nehoda mohla být řádně likvidována ve smyslu podmínek pojištění do zahraničí, které uživatel obdrží spolu se seznamem smluvních zahraničních pojišťoven.

V případě použití vlastních náhradních dílů bude provedena úhrada nákladů do výše 1.000,- Kč proti předložení vadných vyměněných dílů. Půjčovna si vyhrazuje právo na posouzení účelnosti a odůvodněnosti opravy.

Přistavení a vrácení vozidla

Vozidlo může být na požádání uživatele přistaveno nebo vráceno i na jiném smluveném místě než je provozovna půjčovny.

Přistavení vozu po Praze je ZDARMA.

Odvoz vozu není součástí pronájmu a spadá pod zvláštní poplatek.

Přistavení a odvoz vozu mimo Prahu je za poplatek.

Přistavení vozu na letiště je za poplatek.

Pokud autopůjčovna na přání klienta zabezpečí odvoz vozu, náklady za tuto službu nejsou součástí kalkulace půjčovného.

Při vrácení vozidla je uživatel povinen vrátit vozidlo s plnou nádrží PHM a v čistém stavu. Nebude-li vráceno vozidlo ve stanovený den a stanovenou hodinu vyhrazuje si půjčovna prohlásit toto vozidlo za odcizené a neprodleně informuje orgány Policie ČR.

Práva a povinnosti půjčovny

Při uzavření smlouvy je půjčovna oprávněna vyžadovat od uživatele částku za půjčovné a depozit na vůz – vrtnou zálohu.

Při předání vozidla uživateli je půjčovna povinna:

  1. předat vozidlo ve stavu způsobilém k řádnému užívání s vybavením podle platných předpisů,
  2. v čistém stavu a s plnou nádrží,
  3. předat s vozidlem všechny provozní doklady k vozidlu, povinné ručení, výpůjční list, dálniční známka po ČR,
  4. seznámit uživatele s provozními a technickými pokyny výrobce pro vozidlo příslušné značky a typu a předvést funkční způsobilost vozidla a jeho vybavení.

Půjčovna má právo:

  1. při zaviněném poškození, odcizení či zničení vozidla nebo jeho části a vybavení či dokladů, pokud není kryto pojištěním, uplatnit u uživatele nárok na náhradu škody (stejně tak i při nedodržení předepsané údržby),
  2. vyúčtovat náklady spojené s umytím, čištěním či dezinfekcí znečištěného vráceného vozidla,
  3. v případě poruchy vozidla a jeho nepojízdnosti bez zavinění uživatele hradí půjčovna náklady na jeho odtažení a případné odůvodněné a prokázané náklady, které uživateli vznikly v souvislosti se zajištěním vozidla před poškozením a odcizením. (o důvodnosti nákladů rozhoduje půjčovna).

© 2008 ADA.cz | vyrobila: MediaFabríca